ZMIENIONY UCHWAŁĄ NR VII-7/2018 Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2018R. RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 20 W OPOLU

PODSTAWA PRAWNA

  1. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
  2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).
  4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949)
  5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1379).
  6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017, poz. 649).
  7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolonego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz.U.2017, poz.356).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Przedszkole Nr 20, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Opolu, ul.Grudzicka 48
3. Ustalona nazwa przedszkola brzmi:

Przedszkole Nr 20
Adres: 45-432 Opole
ul. ul.Grudzicka 48,
tel./ fax 77455 48 40

4. Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej
5. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
6. Organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Opola.
7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 2

1. Celem przedszkolajest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

2. Zadania przedszkola.

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,
w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki
w szkole;

16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

18) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym, z tym, że nie dotyczy to:

a) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949), oraz jeżeli
z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

19) Cele i zadania przedszkola są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA
§ 3

1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie
z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

1) szczegółowe cele edukacyjne;
2) tematykę materiału edukacyjnego;
3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
4) dostosowanie programu do potencjału i możliwości grupy

4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów gotowych lub:

1)opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
2)zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
3)zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

5. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe
i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu nauczycielski i specjalistów, zatrudnionych w przedszkolu.

6. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.

7. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.

8. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

9. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 4

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece (jednemu) dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy.

2. Dyrektor przedszkola w miarę możliwości zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grup.

§ 5

Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

§ 6

Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć
w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w §28-30 niniejszego statutu;
2) Realizację miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, uwzględniających: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć
w każdym dniu;
3) przestrzeganie liczebności grup;
4) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
5) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
6) kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;
7) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;
8) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
9) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola
w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
10) ogrodzenie terenu przedszkola;
11) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
12) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni
i pomieszczeń gospodarczych;
13) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;
14) wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych
w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy
i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
15) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci,
w tym dzieci niepełnosprawnych;
16) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi
w imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;
17) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 7

Przedszkole prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

1) realizacje przyjętego Programu wychowawczo-profilaktycznego;
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów wychowanków;
3) realizację określonej tematyki zajęć we współpracy z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;
4) działania opiekuńcze wychowawców grup, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;
5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia.

§ 8

Przedszkole sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną -psychologiczną:

1) nad wychowankami przedszkola poprzez:

a) organizowanie spotkań Dyrekcji przedszkola z nowo przyjętymi wychowankami i ich rodzicami,
b) rozmowy indywidualne wychowawcy z dziećmi i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych dziecka, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
c) organizację wycieczek/imprez (dni adaptacyjnych) integracyjnych,
d) pomoc w adaptacji dziecka w nowym środowisku organizowana przez nauczyciela,
e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji,
f) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń/opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnegona podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji,
i) przekazywanie informacji o możliwości wsparcia wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący.

2) nad dziećmi szczególnie uzdolnionymi poprzez:

a) objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, dostosowanie programu wychowania przedszkolnego, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb dziecka,
b) rozwój zdolności dziecka w ramach zajęć dodatkowych,
c) wspieranie dziecka w przygotowaniach do konkursów,
d) indywidualizację procesów wychowawczo – dydaktycznych;

3) nad wychowankami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w § 9 i 10 statutu przedszkola.

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
§ 9

1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szczególności:

1) rozpoznaje możliwości psychofizyczne dzieci oraz ich potrzeby rozwojowe
i edukacyjne;
2) przeprowadza obserwacje pedagogiczne i odpowiednio je dokumentuje;
3) dokonuje analizy gotowości dzieci 6- letnich do rozpoczęcia nauki w szkole;
4) indywidualizuje zadania edukacyjne odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci;
5) opracowuje i realizuje indywidualnie program wspomagania i korygowania rozwoju
dziecka;
6) współpracuje ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
7) ujednolica oddziaływania wychowawcze przedszkola i rodziców.

2. Przedszkole w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspiera rodziców w procesie wychowania dzieci w szczególności:

1) przekazuje rodzicom informacje o możliwościach i potrzebach rozwojowych
dziecka;
2) motywuje rodziców do realizowania wspólnie przyjętych metod wychowawczych
i konsekwentnych wymagań wobec dziecka;
3) analizuje wspólnie z rodzicami ewentualne przyczyny trudnych zachowań dziecka;
4) proponuje rodzicom różne profesjonalne formy pomocy między innymi:
współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
konsultacje ze specjalistami,
inne, zdiagnozowane w zależności od potrzeb rodziców.
5) organizuje zespoły do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz określa sposoby i formy udzielania pomocy dzieciom i ich rodzicom;
6) integruje dzieci z zaburzeniami rozwojowymi z grupą rówieśniczą na zasadzie równości praw i obowiązków.
7) Nauczyciele i specjaliści pracujący z dzieckiem posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej tworzą zespół.
8) Koordynatorem zespołu jest jeden z wychowawców grupy. 9)Członkowie zespołu wspólnie opracowują indywidualny program wsparcia
w którym uwzględnia się poszczególne formy i okres udzielania specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustalają wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem. Realizują go w ramach zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, dodatkowych, które ustala dyrektor. 10)Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i
nieodpłatne.
11) Przedszkole może prowadzić wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na zasadach uzgodnionych z organem prowadzącym na podstawie odrębnych przepisów.

ORGANIZACJA WSPARCIA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCHORAZORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH

§ 10

1. Przedszkole zapewnia opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:

1) Zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zależności od potrzeb: korekcyjno-kompensacyjnej, logopedycznej, psychologicznej zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej;
2) Współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie ustalenia najbardziej efektywnych form i metod pracy rewalidacyjnej;
3) Wspomaganie w uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) rozwoju dziecka, a w szczególności wyrównywanie i korygowanie deficytów rozwojowych;
4) Informowanie o możliwości przeprowadzania specjalistycznych badań dziecka na wniosek lub zgodę rodziców.

2. Nauczyciele i specjaliści pracujący z dzieckiem posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego tworzą zespół.

3. Koordynatorem zespołu jest jeden z wychowawców grupy.

4. Członkowie zespołu wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym uwzględnia się poszczególne formy wsparcia
i okres ich udzielania.

5. Zespół realizuje go w ramach zajęć obowiązkowych, dodatkowych oraz rewalidacyjnych na podstawie dwukrotnie dokonanej w roku szkolnym oceny efektowności podejmowanych działań, ustalają wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem.

6. Dyrektor na piśmie informuje rodziców o proponowanych formach wsparcia oraz przekazuje im kopię indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.

7. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi
w orzeczeniu.

8. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są przez nauczycieli mających odpowiednie kwalifikacje specjalistyczne zgodne z niepełnosprawnością dziecka.

PODTRZYMYWANIE POCZUCIA TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ, ETNICZNEJ, JĘZYKOWEJ I RELIGIJNEJ
§ 11

1. Przedszkole umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej:

1) wychowuje w duchu tolerancji dla tożsamości narodowej, religijnej, etnicznej
i językowej;
2) uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci przedszkole organizuje
na wniosek Rodziców naukę religii na zasadach określonych innymi przepisami.

2. Na wniosek rodziców przedszkole organizuje zajęcia umożliwiające
podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej.

3. Sposób realizacji celów i zadańpodtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej określają odrębne przepisy.

INDYWIDUALNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I RODZINY
§ 12

1. Nauczyciele przedszkola na bieżąco i systematycznie rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne
w tym trudności, zainteresowania i uzdolnienia dziecka na podstawie obserwacji pedagogicznych, które kończą się oceną gotowości do podjęcia nauki w szkole.

2. W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel w uzgodnieniu z rodzicami niezwłocznie udziela takiej pomocy prowadząc zajęcia o charakterze terapeutycznym w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem lub udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć rozwijających dla dzieci szczególnie uzdolnionych mających wyjątkowe predyspozycje i prowadzi je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

3. O podjętej pracy informuje jednocześnie dyrektora przedszkola.

4. Nauczyciele współdziałają z rodziną w wychowaniu dzieci w celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego wychowanka.

5. Nauczyciele informują, rodziców o możliwościach występowania do Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznych o przeprowadzenia specjalistycznych badań oraz wnioskowania o wydanie opinii lub orzeczenia.

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE
§ 13

1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego
w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

4. Kontrolowanie spełniania obowiązku, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

5. Dyrektor przedszkola obowiązkowo powiadamia dyrektora szkoły,
w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach
w tym zakresie.

6. W przypadku braku realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego Dyrektor szkoły występuje do organu gminy o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji.

OPIEKA NAD DZIECKIEM W CZASIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU I POZA NIM
§ 14

1. Przedszkole zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz
w czasie zajęć poza przedszkolem – zgodnie z zasadami zapewnieniami bezpieczeństwo.

2. Przedszkole zapewnia stałą dzieciom opiekę pedagogiczną zapewniającą bezpieczeństwo. Podczas pobytu w przedszkolu dziecko pozostaje nieustannie pod opieką osoby dorosłej – nauczyciela wspomaganego przez pomoc nauczyciela lub pracownika obsługi.

3. Wyjścia i wyjazdy poza teren przedszkola zabezpiecza nauczyciel organizując
dodatkowe osoby do opieki nad dziećmi (personel przedszkola lub rodzice).

4. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują osoby dorosłe w ilości 1opiekun na 10 dzieci.

5. Podczas wyjazdów na wycieczki lub pobytu na „zielonym przedszkolu” opiekę nad dziećmi sprawują osoby dorosłe w ilości 1opiekun na 6 dzieci.

6. Wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają zasad bezpieczeństwa zgodnie
z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami obowiązującymi w przedszkolu.

7. Szkolenia pracowników w zakresie BHP są prowadzone zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

8. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi
z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy – bez stosowania leków.

9. W wyjątkowych przypadkach nauczyciel przechowuję leki i wydaje je dziecku na podstawie upoważnienia rodzica na podstawie decyzji lekarza, po uprzednim przeszkoleniu.

10.Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia listy obecności dzieci na prowadzonych zajęciach wg godzin pobytu dziecka i potwierdzenia odbytych zajęć podpisem w dzienniku.

§ 15

1. W przedszkolu realizowany jest program wychowawczo – profilaktyczny, przyjęty corocznie zgodnie z procedurami określonymi innymi przepisami.

2. W ramach profilaktyki zdrowotnej w przedszkolu prowadzi się następujące działania:

1) Codzienne przebywanie na powietrzu;
2) Systematyczne wietrzenie sali (co najmniej, co 3 godziny);
3) Systematyczne, dokładne mycie rąk (co najmniej, co 2 godziny);

4. Zadania pracowników nie będących nauczycielami związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa:

1) Wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo
wychowankom;
2) Udzielanie pomocy dzieciom na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie
uzasadnionych;
3) Informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających
bezpieczeństwu dzieci.

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
§ 16

1.Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

2.Dzieci mogą być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby pełnoletnie upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów. Upoważnienia te zawierają imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i nr dowodu osobistego oraz PESEL. Upoważnienie jest własnoręcznie podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Upoważnienia dostarczane są osobiście przez rodziców nauczycielowi w grupie i pozostają w dokumentacji dyrektora przedszkola.

3.Rodzice lub opiekunowie powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę osoby dyżurującej, w razie jej nieobecności pod opiekę nauczyciela w sali przedszkolnej.

4.W przypadku zgłoszenia się po odbiór dziecka osoby, której stan wskazuje na spożycie alkoholu, dziecko nie zostanie oddane pod jej opiekę, a o tym fakcie nauczyciel informuje dyrektora przedszkola lub zastępcy dyrektora w czasie jego nieobecności.

5.W wypadku, o którym mowa w pkt. 4), nauczyciel jest zobowiązany do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę.

6.W przypadku braku kontaktu z innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka,
w ostatecznej sytuacji nauczyciel zawiadamia organy Policji.

7.Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poświadczone przez stosowne orzeczenie sądu.

8.Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zdrowe, o chorobie zakaźnej dziecka rodzice mają obowiązek powiadomić nauczyciela oddziału.

9. W przypadku zaobserwowania przez nauczyciela objawów chorobowych u dziecka uczęszczającego do przedszkola (kaszel, katar, choroby skóry i inne), rodzice są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia od lekarza pediatry, stwierdzające zdolność dziecka do przebywania w przedszkolu.

11. Nauczyciel oddziału ma obowiązek zgłosić rodzicom (prawnym opiekunom) stan dziecka wskazujący na chorobę, a rodzic natychmiast odebrać dziecko i udać się do lekarza.

12.Ubezpieczenie dzieci:

1) Dyrektor i wychowawcy informują rodziców (opiekunów prawnych) o możliwości grupowego ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków przez przedszkole w firmie ubezpieczeniowej wybranej w drodze przetargu przez Prezydenta Miasta Opola
2) Koszt ubezpieczenia ponoszą rodzice.
3) W przypadku braku ubezpieczenia dziecka przedszkole nie ponosi kosztów związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków.
3) Rodzice, mogą samodzielnie ubezpieczyć dzieci.

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI (OPIEKUNAMI PRAWNYMI)

§ 17

1. Formami współdziałania rodziców z Przedszkolem są:

1) zebrania ogólne (przynajmniej dwa razy do roku );
2) zebrania grupowe (według grafiku ustalonego przez rodziców i nauczycieli lub na życzenie którejś ze stron );
3) zajęcia otwarte, warsztaty, prelekcje;
4) spotkania grupowe z rodzicami i dziećmi, prowadzone metodami aktywnymi;
5) wspólne plenery, warsztaty plastyczne, rodzinne zabawy w teatr;
6)wystawy prac dzieci;
7) kontakty indywidualne inicjowane przez nauczyciela i rodziców;
8) udział w organizowaniu uroczystości przedszkolnych i imprez artystycznych dla dzieci;
9) inne atrakcyjne formy zabaw rodzinnych organizowanych w przedszkolu;
10)tablice informacyjne oraz strona internetowa www.pp20.opole.pldla rodziców prowadzone systematycznie przez cały rok;
11)dni adaptacyjne (pod koniec czerwca ) dla rodziców dzieci trzyletnich oraz starszych dzieci, które przychodzą do przedszkola pierwszy raz.

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 18

1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców.

2. Każdy z wymienionych organów w § 18 ust. 1 działa zgodnie z ustawą prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola.

§ 19

1. Dyrektor przedszkola:

1) Kieruje bieżącą działalnością wychowawczo – dydaktyczną oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz;
2) Sprawuje nadzór pedagogiczny oraz inspiruje nauczycieli i stwarza im warunki do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia, a także zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego;
3) Gromadzi informację o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach;
4) Dokonuje oceny nauczycieli i nadaje stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
5) Uczestniczy w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli;
6) Przygotowuje arkusz organizacji przedszkola, przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu zgodnie z wytycznymi wydziału oświaty;
7) Realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji;
8) Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez efektywne działania prozdrowotne;
9) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie oraz organizację obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej placówki;
10) Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
11) Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.;
12) Administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;

2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom placówki;
3) przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom;
4) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników.
5) Dyrektor przedszkola współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców.
6) Dyrektor wstrzymuje wykonanie wszelkich uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
7) O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
8) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole.
9) Rozstrzygniecie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
10)Dyrektor podejmuje decyzje administracyjne w ramach kompetencji stanowiących (np. o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego).
11)Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

RADA PEDAGOGICZNA
§ 20

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w placówce.W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.Zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć przedszkolnych, przed przerwą wakacyjną oraz w miarę bieżących potrzeb.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
2) uchwalanie statutu przedszkola;
3) opiniowanie zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego;
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
w celu doskonalenia pracy przedszkola;
6) podejmowanie w porozumieniu z psychologiem i rodzicami uchwały upoważniającej dyrektora do skreślenia dziecka z listy wychowanków;
7) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu.

7. Rada pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy placówki, w tym ramowy rozkład dnia;
2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
3) projekt planu finansowego przedszkola;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5) Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
6) Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
7) Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
8) Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
9) Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także innych pracowników placówki.

RADA RODZICÓW
§ 21

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Przedszkola reprezentującym ogół rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców Przedszkola;

6. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.

7. Rada Rodziców może występować do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.

8. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może podejmować działania mające na celu pozyskiwanie środków finansowych
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych podmiotów.

9. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola;
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola.
3) uczestniczenie w życiu przedszkola w celu podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci;
4) opiniowanie statutu przedszkola;
5) Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dyrektor powołuje
Radę Przedszkola.

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
§ 22

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczyciela lub nauczycieli na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Godzina zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwa 45 minut.

4. Za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: nauka religii, rytmika i zajęcia specjalistyczne

5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności rytmiki, nauki religii i zajęć specjalistycznych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

6. Przedszkole jest 6-oddziałowe.

7. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.

8. W arkuszu organizacji przedszkola określa w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów;
2) liczbę pracowników pedagogicznych przedszkola , pracowników administracji i obsługi oraz liczbę stanowisk kierowniczych; zasady wynagradzania i zatrudniania pracowników
o których mowa określają odrębne przepisy zwłaszcza Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy;
3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

9. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku 6 lat i powyżej realizowane są w przedszkolu w godzinach jego pracy.

10.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny.

11.Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas odpoczynku na leżakach dla dzieci w godz.12:30 – 14:00 dla dzieci 3 i 4-letnich.

12.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowe rozkłady dnia zawarte są w dziennikach zajęć poszczególnych oddziałów.

13.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw wakacyjnych ustalonych przez organ prowadzący.

14.Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

1) Organ prowadzący;
2) Rodziców w formie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
z wyłączeniem czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w przedszkolach;

16. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

17. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA
§ 23

1. Czas pracy przedszkola w ciągu dnia i w ciągu roku dostosowany jest do istotnych potrzeb w zakresie opieki i wychowania dzieci, wyrażanych przez rodziców
w formularzach zgłoszeń, po akceptacji przez organ prowadzący.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący w miarę możliwości dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań
i uzdolnień.

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać liczby dzieci ustalonej dla każdej sali dydaktycznej w zależności od powierzchni w przeliczeniu na 2,5 m/dziecko.

5. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, może zostać zmniejszona liczba oddziałów.

6. W okresie absencji nauczycieli dyrektor przedszkola może podjąć decyzję
o łączeniu grup dziecięcych.

7. W sytuacjach wymienionych w punktach 5 i 6 liczba dzieci po połączeniu
w oddziałach nie może przekraczać liczby dzieci przypadającej na daną salę dydaktyczną i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.

8. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez
5 godzin dziennie, od godz. 7:00 do godz. 12:00.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU I KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA
§ 24

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Miasto Opole oraz rodziców (opiekunów prawnych) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017r. poz. 2203) oraz Uchwała nr LXVI/1237/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole (Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).

3. Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 7.00 do 12.00

4. Przedszkole ewidencjonuje pobyt dziecka w przedszkolu na liście obecności w dzienniku zajęć dla oddziału, do którego uczęszcza dziecko.

5. Opieka i zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w czasie określonym przez rodziców (opiekunów prawnych), przekraczającym wymiar, o którym mowa w ust. 3, są odpłatne.

6. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w ust 3, wynosi 1 zł za godzinę zajęć.

7. Dziecko sześcioletnie realizujące roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne korzysta z nieodpłatnej opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 3.

8. Na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 6, może być obniżona o 50% po spełnieniu jednego z warunków określonych § 3 ust1i 2 uchwały nr LXVI/1237/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r., tj.:

1) na dziecko, na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;
2) na dziecko z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;
3) na dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;
4) na drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.

9. Wniosek o obniżenie opłaty rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są złożyć do 20-go dnia miesiąca.

10. Do wniosku o obniżenie opłaty rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są dołączyć aktualną decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego, wydaną na podstawie odrębnych przepisów lub zaświadczenie wydane przez dyrektora przedszkola, w którym drugie i kolejne dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

11. Dyrektor przedszkola wydaje decyzję o obniżeniu opłaty w terminie trzech dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

12. W przypadku braków formalnych we wniosku dyrektor przedszkola wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków, w terminie określonym przez dyrektora przedszkola.

13. Obniżenie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 8, może być udzielone na okres nie dłuższy niż data obowiązywania decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego lub data zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez drugie i kolejne dziecko z danej rodziny.

14. Przedszkole zapewnia odpłatne korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej.

15. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:

a) wychowankowie przedszkola,
b) pracownicy przedszkola.

16. Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki dla wychowanków i pracowników ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Prezydentem Miasta Opola w Regulaminie korzystania ze stołówki.

17. Przedszkola Publicznego Nr 20 w Opolu

18. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z wyżywienia przez wychowanków obejmuje koszt surowców zużytych do przygotowania posiłku.

19. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkola poza kosztami surowców zużytych do przygotowania posiłku obejmuje również wynagrodzenia pracowników kuchni, intendenta i składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.

20. Rodzice zobowiązani są wnosić na rzecz Przedszkola, z tytułu świadczonych usług, opłatę miesięczną składającą się z:

a) odpłatności pokrywającej koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków w kwocie wynikającej z kalkulacji za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu,
b) odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie wynikającej z obecności dziecka w przedszkolu.

21. Opłaty, o których mowa w ust. 19 wnoszone są na wskazane konto bankowe do 10-go dnia następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

22. Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

23. Wnoszona przez rodziców (opiekunów prawnych) miesięczna opłata, o której mowa w ust. 19, w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet rozliczenia płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych (ust. 5), a w następnej kolejności na poczet pokrycia kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków (ust. 17).

24. W przypadku wystąpienia nadpłaty zostanie ona zaliczona na poczet przyszłej należności, a w sytuacji braku możliwości takiego zaliczenia, zostanie przekazana przelewem na konto wskazane przez rodzica (opiekuna prawnego).

25. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 19 naliczane będą odsetki od nieterminowych wpłat.

26. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust 19,za jeden miesiąc, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty z określeniem siedmiodniowego terminu płatności zaległej należności, nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

§ 25 skreślony

§ 26 skreślony

§ 27 skreślony

NAUCZYCIELE
§ 28

1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadający kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

2. W uzgodnieniu z organem prowadzącym, w Przedszkolu można zatrudniać dodatkowo nauczycieli wspomagających proces edukacji posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

§ 29

1. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i postawę moralną z poszanowaniem ich godności osobistej.

2. Nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości
i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentują te obserwacje.

3. Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i opiekę zdrowotną.

§ 30

1. Nauczyciele współdziałają z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

2. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

1) systematycznie informują rodziców (opiekunów prawnych) o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych w przedszkolu, zapoznają rodziców
z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania
u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
2) informują rodziców (opiekunów prawnych) o sukcesach i trudnościach dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
3) zachęcają rodziców (opiekunów prawnych) do współdecydowania w sprawach Przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

3. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwójce nauczycieli zależnie od pracy oddziału lub realizowanych zadań.

4. Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną
i opiekuńczą, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną.

5. Do obowiązków nauczyciela należą w szczególności:

1) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
w szczególności: dzienniki zajęć, miesięczne plany pracy, obserwacje pedagogiczne, teczki rozwoju dziecka;
2) dążenie do rozwoju własnej osobowości poprzez doskonalenie wiedzy ogólnej, zawodowej, aktywne uczestniczenie w pracach rady pedagogicznej i innych formach dokształcania i doskonalenia;
3) efektywne wykorzystywanie czasu pracy z przeznaczeniem na zabawy i zajęcia dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi;
4) prowadzenie diagnozy przedszkolnej dzieci 6- letnich;
5) inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola;
7) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
8) dbanie o dobre imię wykonywanego zawodu poprzez nienaganną postawę etyczno-moralną;
9) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności
z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale
i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
10) Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej dyrektora i rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych
i naukowych;
11)Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków
i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączenia ich w działalność przedszkola.
12)Nauczyciel odpowiada za zdrowie, bezpieczeństwo i higienę powierzonych jego opiece dzieci.
13)Nauczyciele Przedszkola pracują w oparciu o miesięczne plany pracy dołączone przez wydawnictwo do wybranego programu nauczania, modyfikując je zgodnie z rocznym planem i koncepcją pracy Przedszkola lub opracowują własne plany miesięczne.

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
§ 31

1. W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy niebędący nauczycielami tj. pracownicy administracji i obsługi.

2. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie
i czystości.

3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki
nad dziećmi.

§ 32

1.Pomoc nauczyciela Przedszkola zobowiązana jest w szczególności do:

1) wykonywania czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków, poleconych przez nauczyciela danego oddziału;
2) utrzymywania w czystości zabawek i sprzętu należącego do danej grupy;
3) dbania o bezpieczeństwo dzieci;
4) współdziałania z nauczycielami grupy i innymi pracownikami Przedszkola
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb i praw dziecka, zgodnie z przyjętymi
w Przedszkolu normami i zasadami;
5) wykonywania innych czynności poleconych przez Dyrektora Przedszkola,
a wynikających z organizacji pracy.

2. Woźna oddziałowa zobowiązana jest w szczególności do:

1) utrzymywania w należytej czystości powierzonych pomieszczeń, sprzętów i zabawek;
2) pomocy nauczycielowi w sytuacjach, które wymagają zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w szczególności podczas pobytu w przedszkolu oraz organizowania zajęć poza Przedszkolem lub w trakcie wycieczek;
3) prania bielizny stołowej, ręczników, firan;
4) podawania dzieciom posiłków o ustalonych porach;
5) pełnienia dyżuru w holu Przedszkola wg ustalonego grafiku;
6) wykonywania innych prac zleconych przez Dyrektora Przedszkola;
7) o ile to możliwe, pracuje w powierzonym oddziale przez cały cykl edukacji przedszkolnej dzieci.

3. Intendent Przedszkolazobowiązany jest w szczególności do:

1) zaopatrywania Przedszkola w żywność, środki czystości, podstawowy sprzęt;
2) prowadzenia magazynu żywności i środków czystości oraz dokumentacji magazynowej, zgodnie z ustalonymi zasadami;
3) nadzorowania sporządzania posiłków, przydzielania porcji żywnościowych dla dzieci
i personelu;
3) sporządzania jadłospisu, z uwzględnieniem ilości kalorii oraz planowania posiłków dla dzieci z różnymi dietami żywieniowymi oraz ponosi odpowiedzialność za wydawanie tych posiłków (w tym diet);
5) wywieszania dekadowego jadłospisu na tablicy informacyjnej dla rodziców;
6) comiesięcznego przygotowywania karty odpłatności dla rodziców;
7) wykonywania prac administracyjno-gospodarczych;
8) przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz wszystkich pracowników;
9) wykonywania innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy.

4. Sekretarz Przedszkolazobowiązany jest w szczególności do:

1)prowadzenia pełnego sekretariatu Przedszkola;
2) prowadzenia dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz wszystkich pracowników;
4) wykonywania innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy.

5. Konserwator zobowiązanyjest w szczególności do:

1) przeglądu oraz konserwacji urządzeń sanitarnych, oświetleniowych;
2) bieżących napraw sprzętu, zabawek i urządzeń grzewczych i elektrycznych;
3) usuwania usterek nie spełniających przepisów bhp i ppoż;
4) współdziałania z nauczycielkami i personelem obsługi w realizacji zadań wynikających z planu pracy;
5) dozorowania obiektu i terenu Przedszkola;
6) utrzymywania w czystości terenu wokół przedszkola, zimą odśnieżanie, latem koszenie trawy;
7) dbania o ogród przedszkolny;
8) wykonywania innych czynności zleconych przez Dyrektora Przedszkola wynikających z organizacji pracy.

§ 33

Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do:

1) przestrzegania regulaminu pracy, zarządzeń Dyrektora, przepisów bhp i ppoż.;
2) przestrzegania zakazu palenia papierosów i spożywania alkoholu na terenie placówki;
3) wykonywania badań profilaktycznych;
4) nieudzielania rodzicom informacji na temat dzieci (zapis ten nie dotyczy nauczyciela).

PRAWA WYCHOWANKA, RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
§ 34

1. Wychowanek w przedszkolu ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) dostosowania czasu zajęć i zabaw do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci,
3) organizowania zajęć i zabaw na powietrzu z wykorzystaniem sprzętu terenowego,
4) zapewnienia bezpiecznego pobytu w przedszkolu,
5) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy psychicznej i fizycznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
6) życzliwego i podmiotowego traktowania podczas pobytu w przedszkolu,
7) akceptowania go takim, jakim jest,
8) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
9) poszanowania własności,
10) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
11) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
12) swobody myśli, sumienia i wyznania,
13) wyrażania własnych poglądów,
14) pomocy osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których zawsze może się zwrócić, wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
15) wypoczynku i czasu wolnego, korzystania z dóbr kultury.

2. Dzieci uczęszczające do przedszkola ponadto mają prawo do:

1) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
2) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych;
3) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”;
4) przygotowania do samodzielnego życia;
5) wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia;
6) poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturowej i technicznej;
7) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
8) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć- w różnych formach działalności;
9) pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”;
10) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa;
11) wprowadzania w kulturę bycia.

3. Rodzice (opiekunowi prawni) mają prawo do:

1) znajomości zadań wynikających z planu nadzoru pedagogicznego przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego i planów pracy realizowanych
w danym oddziale;
2) wyboru z oferty ( zawartej w §22 statutu) rodzaju zajęć, w których będzie uczestniczyło ich dziecko;
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
i rozwoju;
4) wyrażania opinii na temat pracy przedszkola;
5) stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo-dydaktyczne;
6) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek w zakresie rozpoznawania trudności wychowawczych i zapobiegania im;
7) aktywnego włączania się w życie przedszkola;
8) współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla rodziców i dzieci;
9) wychowania dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji ze względu na kolor skóry, rasę, narodowość, wyznanie, płeć oraz pozycję społeczną;
10)występowania w imieniu dziecka do dyrektora przedszkola w obronie praw dziecka jeśli zostały one naruszone na zasadach określonych w statucie.

OBOWIĄZKIWYCHOWANKA, RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
§ 35

1. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:

1) współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii;
2) szanowanie odrębności każdego kolegi;
3) przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej;
4) szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności;
5) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów;
6) przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;
7) kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych;
8) przestrzeganie zasady podporządkowania się kolegom pełniących dyżur;
9) zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek;
10) pomaganie kolegom w przypadku występowania trudności;
11) poszanowanie wartości uniwersalnych, takich jak : dobro, prawda, miłość i piękno.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu;
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
5) przyprowadzanie do przedszkola dziecka w dobrej kondycji zdrowotnej;
6) troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka;
7) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
8) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
9) przestrzeganie rozkładu dnia, przyprowadzanie i odbieranie dzieci w ustalonych godzinach;
10) branie czynnego udziału w zebraniach i zajęciach oraz spotkaniach grupowych;
11) zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów oraz stosowanie się do nich;
12) dbanie o estetyczny, schludny wygląd dziecka.

3. Ponadto rodzice mają obowiązek:

1) wychowywać swoje dziecko w duchu odpowiedzialności za siebie i za innych, oraz poszanowania i akceptacji innych osób oraz ich przekonań;
2) włączać się w życie przedszkola i stanowić ważną część społeczności lokalnej;
3) poświęcać czas i uwagę swojemu dziecku i jego przedszkolu, aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągniecie określonych celów edukacyjnych;
4) poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności pierwszych nauczycieli i partnerów w kontaktach przedszkole-dom;
5) respektować uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców oraz zarządzenia dyrektora.

4. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. W tym celu dyrektor porozumiewa się z radą pedagogiczną, zasięga jej opinii i na podstawie uchwały rady pedagogicznej podejmuje decyzję o skreśleniu dziecka (bądź nie) z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1) nieusprawiedliwionej, trwającej co najmniej miesiąc nieobecności dziecka
w przedszkolu;
2) zalegania rodziców z odpłatnością za przedszkole, gdy rodzice nie płacą za pobyt dziecka w przedszkolu dłużej niż jeden miesiąc;
3) utajnienia (przy wypełnianiu karty zgłoszenia) choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie;
4) na wniosek rady pedagogicznej, gdy zachowanie dziecka stwarza zagrożenie dla innych dzieci, a pomoc specjalistyczna nie przynosi pożądanych efektów /bądź rodzice odmawiają współpracy ze specjalistą/.

5. Decyzję (wraz z uzasadnieniem) o skreśleniu dziecka z listy rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na piśmie w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.

6. Skreślenie nie dotyczy dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

§ 36

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a
w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola;
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
3) stosuje w swych działaniach obowiązujące przepisy BHP i ppoż.

2. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zajęcia wychowawczo-opiekuńcze i kształcące.

3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewniając im pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym.

4. Nauczyciel każdorazowo sprawdza miejsce przebywania dzieci oraz sprzęt, pomoce i wykorzystywane narzędzia.

5. Nauczyciel może opuścić dzieci w nagłym przypadku pod warunkiem zapewnienia opieki innego nauczyciela.

6. Organizację i program wycieczek oraz innych imprez dostosowuje się do wieku, potrzeb oraz zainteresowań dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

7. Wycieczki, spacery i imprezy poza terenem Przedszkola odbywają się przy udziale wymaganej liczby opiekunów oraz za zgodą rodziców wyrażoną na piśmie.

8. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku, gdy pomoc jest potrzebna. Nauczyciel zobowiązany jest zawiadomić dyrektora
i rodziców o zaistniałym wypadku, zaobserwowanych niepokojących symptomach choroby dziecka.

9. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom innych leków, ani innych substancji o podobnym działaniu.

10. Rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka pogotowia ratunkowego w uzasadnionych przypadkach.

11. Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko z Przedszkola w celu zastosowania leczenia.

12. Po nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie i związanej z chorobą dziecka, rodzice dostarczają zaświadczenie od lekarza, że dziecko może uczęszczać do Przedszkola i jest zdrowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 37

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, rodziców, dzieci.

2. Pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe

rzeczy przynoszone do przedszkola przez dzieci.

3. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,

4. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala jednolity tekst statutu.

5. W przypadku zmian dokonywanych w czasie roku szkolnego Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do opracowania i publikowanie jednolitego tekstu statutu na dzień 31 grudnia każdego roku.

6. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w kancelarii oraz na stronie internetowej przedszkola.

7. Statut wchodzi w życie 14 dni od dnia Uchwały Rady Pedagogicznej.

8. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc statut uchwalony 5 grudnia 2000 roku.

Skip to content