ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort bursa escort bursa escort

Podstawa Programowa

Podstawa Programowa

Drukuj PDF

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 r.
(Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)


ZAŁĄCZNIK Nr 1

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Celem wychowania przedszkolnego jest:
1)wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2)budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3)kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4)rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5)stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6)troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7)budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8)wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9)kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10)zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.
Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:
1.Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci; porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
2)przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3)w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
4)wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;
5)umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.
2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;
2)właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
3)samodzielnie korzysta z toalety;
4)samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;
5)utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
3.Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
2)mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
3)uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
4)w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.
4.Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
2)grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
3)stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
5.Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
2)dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
3)jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
4)uczestniczy w zajęciach mchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
6.Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
2)orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;
3)zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
4)wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
5)próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
7.Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
2)odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).
8.Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
2)dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;
3)tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem,
4)w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.
9.Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
2)umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
3)wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).
10.Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy;
2)używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
3)interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.
11.Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
2)wie, o czyni mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.
12.Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
2)wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
3)potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
13.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
2)wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
3)ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
4)rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
5)wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
6)zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
14.Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
2)potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
3)dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
4)interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
5)słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
6)układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
7)rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.
15.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;
2)zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
3)wie jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
4)nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;
5)wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

Zalecane warunki i sposób realizacji.

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
1)co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2)co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
3)najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
4)pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:
1)rodzicom w poznaniu startu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
2)nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;
3)pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.
W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:
1)systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
2)informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
3)zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

Realizacja podstawy programowej w czasie pobytu dziecka w przedszkolu (724x1024)

              10.00-11.20  Zabawy w kącikach zainteresowań


 • Zabawy na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki
 • Samodzielne ubieranie i rozbieranie, dbanie o osobiste rzeczy
 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym
 • Zauważanie zmian w przyrodzie
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
 • Poznawanie środowiska lokalnego
 • Właściwe zachowanie się w miejscach publicznych

 


             11.20-12.00 / Przygotowanie do obiadu, obiad.


 • Wdrażanie do zdrowego odżywiania się
 • Kulturalne zachowanie się przy stole

 

 

           12.00-14.00 / Zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne, zabawy w ogrodzie


 • Rytmika
 • J. angielski
 • Religia
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej
 • Utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne

 

 

         14.00-14.30 / Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek


        14.30-16.00 / Zajęcia według uznania nauczyciela


Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 

 

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W CZASIE POBYTU

DZIECKA W PRZEDSZKOLU

(na podstawie Programu wychowania przedszkolnego „Ku dziecku”)

W GRUPIE 4-5 LATKÓW

PSZCZÓŁKI

 

 

WYMIAR CZASOWY RODZAJU ZAJĘĆ:

 • SWOBODNA ZABAWA – co najmniej 1/5 czasu
 • POBYT NA POWIETRZU – co najmniej 1/5 czasu
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE – nie więcej niż 1/5 czasu
 • ZAJĘCIA WG UZNANIA NAUCZYCIELA (czynności opiekuńcze) – 2/5 czasu

Rozkład dnia:

 

6.00 – 7.30

 • Schodzenie się dzieci u nauczyciela dyżurującego

 

7.30 – 8.15 / Zabawy swobodne

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
 • Przestrzeganie reguł obowiązujących w grupie
 • Kształtowanie sposobów efektywnego komunikowania się i rozwiązywania sytuacji trudnych
 • Kształtowanie umiejętności twórczej współpracy w grupie
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, spostrzegania itp.
 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień
 • Przyzwyczajanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku

 

8.15 – 8.30 / Zabawy i ćwiczenia poranne

 • Kształtowanie sprawności fizycznej
 • Przestrzeganie reguł zabaw
 • Właściwe reagowanie na polecenia

 

8.30 – 9.00 / Przygotowanie do śniadania, śniadanie

 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
 • Właściwe zachowanie się przed posiłkiem, w jego trakcie i po nim

 

9.00 – 9.45 / Zajęcia programowe

 • Wspomaganie rozwoju mowy pod względem ortofonicznym, słownikowo-gramatycznym oraz mowy powiązanej
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną              (klasyfikowanie zbiorów przedmiotów, liczenie, mierzenie obiektów, rytmy i pojęcia czasowe, różnicowanie zmian zachodzących w czasie, wielozmysłowe i czynnościowe poznawanie figur płaskich, ważenie obiektów, mierzenie objętości płynów)
 • Kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
 • Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem
 • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec
 • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

 

9.45 – 11.15 / Zabawy na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki

Zabawy w kącikach zainteresowań

 • Samodzielne ubieranie i rozbieranie, dbanie o ład i porządek w szatni
 • Zachęcanie do zabawach i gier sportowych w ogrodzie przedszkolnym
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
 • Obserwowanie zmian w przyrodzie
 • Poznawanie środowiska lokalnego (biblioteka, teatr, sklep, piekarnia itp.)
 • Właściwe zachowanie się w miejscach publicznych

 

11.15 – 12.00 / Przygotowanie do obiadu - obiad

 • Wdrażanie do zdrowego odżywiania się (zachęcanie do zjadania warzyw i surówek)
 • Kulturalne zachowanie się w trakcie posiłku

 

12.00 – 14.15 / Przygotowanie do relaksu – relaks poobiedni

Zajęcia dodatkowe

 • Samodzielne ubieranie i rozbieranie, dbanie o osobiste rzeczy
 • Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej i poważnej
 • Rytmika
 • J. angielski

 

14.15 – 14.45 / Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

 • Wdrażanie do zdrowego odżywiania się
 • Kulturalne zachowanie się w trakcie posiłku

 

14.45 – 15.30 / Zajęcia według uznania nauczyciela

 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

 

15.30 – 17.00

 • Rozchodzenie się dzieci u nauczyciela dyżurującego

 

 

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W CZASIE POBYTU

DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

W GRUPIE 6 LATKÓW

,,ŻABKI’’

 

 

Lp

Wymiar czasowy

Rodzaj zajęć

1

Co najmniej 1/5 czasu

Zabawy swobodne

2

Co najmniej 1/5 czasu

Zabawy na świeżym powietrzu

3

Najwyżej 1/5 czasu

Zajęcia dydaktyczne

4

2/5 czasu

Zajęcia według uznania nauczyciela

 

Rozkład dnia:

 

7.00-8.20 / Zabawy swobodne:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych

 • Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej

 • Tworzenie kompozycji z różnorodnych materiałów

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegania itp.

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień

 • Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

 

8.20-8.30 / Zabawy i ćwiczenia poranne

 • Rozwijanie sprawności fizycznej

 • Przestrzeganie reguł zabaw

 • Właściwe reagowanie na polecenia

 

8.30-9.00 / Przygotowanie do śniadania, śniadanie

 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

 • Odpowiednie zachowanie się przy stole

 

9.10-10.10 / Zajęcia programowe:

 

 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych wraz z edukacją matematyczną (analizowanie, uogólnianie, porównywanie, wnioskowanie, manipulowanie, klasyfikowanie, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych)

 • . Mówienie poprawne pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i

składniowym.

 • Uważne słuchanie, pytanie o niezrozumiałe fakty i formułowanie dłuższych

wypowiedzi

 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu

zagrożeń.

 • Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

 • Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

 • Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem

 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 

10.10-11.20 / Zabawy w kącikach zainteresowań

Zabawy na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki

 • Samodzielne ubieranie i rozbieranie, dbanie o osobiste rzeczy

 • Uczestniczenie w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym

 • Zauważanie zmian w przyrodzie

 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

 • Poznawanie środowiska lokalnego

 • Właściwe zachowanie się w miejscach publicznych

 

11.20-12.00 / Przygotowanie do obiadu, obiad.

 • Wdrażanie do zdrowego odżywiania się

 • Kulturalne zachowanie się przy stole

 

12.00-14.00 / Zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne, zabawy w ogrodzie

 • Rytmika

 • J. angielski

 • Religia

 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

 • Kształtowanie orientacji przestrzennej

 • Utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu.

 • Ćwiczenia grafomotoryczne

 

14.00-14.30 / Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

 

14.30-16.30 / Zajęcia według uznania nauczyciela

 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

   

   

  REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W CZASIE POBYTU

  DZIECKA W PRZEDSZKOLU

  (na podstawie Programu Wychowania Przedszkolnego „Ku dziecku”

  Autorki: Barbara Bilewicz – Kuźma, Teresa Parczewska )

   

  W GRUPIE DZIECI 5-LETNICH

  MISIE

   

   

  Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

   

  L.p.

  Wymiar czasowy

  Rodzaje zajęć

  1.

  Co najmniej 1/5 czasu

  Zabawa dzieci ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

  2.

  Co najmniej 1/5 czasu W przypadku młodszych dzieci co najmniej ¼ czasu

  Zajęcia na świeżym powietrzu (dzieci spędzają ten czas w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, itp.; organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, itd.)

  3.

  Najwyżej 1/5 czasu

  Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

  4.

  2/5 czasu

  Zajęcia według uznania nauczyciela (nauczyciel dowolnie gospodaruje tym czasem uwzględniając możliwości, zainteresowania, wiek dzieci, intensywność zajęć; w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

   

   

  Rozkład dnia:

   

  7.30 – 8.15 / Zabawy swobodne

  • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych

  • Przestrzeganie reguł obowiązujących w grupie

  • Kształtowanie sposobów efektywnego komunikowania się i rozwiązywania sytuacji trudnych

  • Kształtowanie umiejętności twórczej współpracy w grupie

  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, spostrzegania itp.

  • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień

  • Przyzwyczajanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku

   

  8.15 – 8.30 / Zabawy i ćwiczenia poranne

  • Kształtowanie sprawności fizycznej

  • Przestrzeganie reguł zabaw

  • Właściwe reagowanie na polecenia

   

  8.30 – 9.00 / Przygotowanie do śniadania, śniadanie

  • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

  • Właściwe zachowanie się przed posiłkiem, w jego trakcie i po nim

   

  9.00 – 10.00 / Zajęcia programowe

  • Wspomaganie rozwoju mowy pod względem ortofonicznym, słownikowo-gramatycznym oraz mowy powiązanej

  • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną (klasyfikowanie zbiorów przedmiotów, liczenie, mierzenie obiektów, rytmy i pojęcia czasowe, różnicowanie zmian zachodzących w czasie, wielozmysłowe i czynnościowe poznawanie figur płaskich, ważenie obiektów, mierzenie objętości płynów)

  • Kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania

  • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

  • Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem

  • Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec

  • Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne

  • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

  • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

  • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

   

  10.00 – 11.15 / Zabawy na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki

  Zabawy w kącikach zainteresowań

  • Samodzielne ubieranie i rozbieranie, dbanie o ład i porządek w szatni

  • Zachęcanie do zabawach i gier sportowych w ogrodzie przedszkolnym

  • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

  • Obserwowanie zmian w przyrodzie

  • Poznawanie środowiska lokalnego (biblioteka, teatr, sklep, piekarnia itp.)

  • Właściwe zachowanie się w miejscach publicznych

   

  11.15 – 12.00 / Przygotowanie do obiadu, obiad

  • Wdrażanie do zdrowego odżywiania się (zachęcanie do zjadania warzyw i surówek)

  • Kulturalne zachowanie się w trakcie posiłku

   

  12.00 - 14.00 / Zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

  • Rytmika

  • J. angielski

  • Religia

  • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

  • Kształtowanie orientacji przestrzennej

  • Utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu.

  • Ćwiczenia grafomotoryczne

  • Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela

  • Słuchanie muzyki relaksacyjnej i poważnej

   

  14.15 – 14.45 / Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

  • Wdrażanie do zdrowego odżywiania się

  • Kulturalne zachowanie się w trakcie posiłku

   

   

   

   

  14.45 – 16.30 / Zajęcia według uznania nauczyciela

  • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek

  • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

    

   REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W CZASIE POBYTU

   DZIECKA W PRZEDSZKOLU W GRUPIE 3 LATKÓW KRASNOLUDKI

    

   WYMIAR CZASOWY RODZAJU ZAJĘĆ:

   SWOBODNA ZABAWA – co najmniej 1/5 czasu

   POBYT NA POWIETRZU – co najmniej 1/5 czasu

   ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE – nie więcej niż 1/5 czasu

   ZAJĘCIA WG UZNANIA NAUCZYCIELA (czynności opiekuńcze) – 2/5 czasu

   Rozkład dnia:

   7.30 – 8.15 / Zabawy swobodne

   Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych

   Przestrzeganie reguł obowiązujących w grupie

   Kształtowanie sposobów efektywnego komunikowania się i rozwiązywania sytuacji trudnych

   Kształtowanie umiejętności twórczej współpracy w grupie

   Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, spostrzegania itp.

   Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień

   Przyzwyczajanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku

   8.15 – 8.30 / Zabawy i ćwiczenia poranne

   Kształtowanie sprawności fizycznej

   Przestrzeganie reguł zabaw

   Właściwe reagowanie na polecenia

   8.30 – 9.00 / Przygotowanie do śniadania, śniadanie

   Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

   Właściwe zachowanie się przed posiłkiem, w jego trakcie i po nim

   9.00 – 9.45 / Zajęcia programowe

   Wspomaganie rozwoju mowy pod względem ortofonicznym, słownikowo-gramatycznym oraz mowy powiązanej

   Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną (klasyfikowanie zbiorów przedmiotów, liczenie, mierzenie obiektów, rytmy i pojęcia czasowe, różnicowanie zmian zachodzących w czasie, wielozmysłowe i czynnościowe poznawanie figur płaskich, ważenie obiektów, mierzenie objętości płynów)

   Kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania

   Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

   Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem

   Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec

   Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne

   Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

   Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

   Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych

   9.45 – 11.15 / Zabawy na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki

   Zabawy w kącikach zainteresowań

   Samodzielne ubieranie i rozbieranie, dbanie o ład i porządek w szatni

   Zachęcanie do zabawach i gier sportowych w ogrodzie przedszkolnym

   Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

   Obserwowanie zmian w przyrodzie

   Poznawanie środowiska lokalnego (biblioteka, teatr, sklep, piekarnia itp.)

   Właściwe zachowanie się w miejscach publicznych

   11.15 – 12.00 / Przygotowanie do obiadu - obiad

   Wdrażanie do zdrowego odżywiania się (zachęcanie do zjadania warzyw i surówek)

   Kulturalne zachowanie się w trakcie posiłku

   12.00 – 14.15 / Przygotowanie do relaksu – relaks poobiedni

   Zajęcia dodatkowe

   Samodzielne ubieranie i rozbieranie, dbanie o osobiste rzeczy

   Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela

   Słuchanie muzyki relaksacyjnej i poważnej

   J. angielski

   14.15 – 14.45 / Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

   Wdrażanie do zdrowego odżywiania się

   Kulturalne zachowanie się w trakcie posiłku

   14.45 – 15.30 / Zajęcia według uznania nauczyciela

   Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek

   Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

    

   REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W CZASIE POBYTU

   DZIECKA W PRZEDSZKOLU

   (na podstawie Programu wychowania przedszkolnego „Ku dziecku”)

   W GRUPIE 3-4 LATKÓW „SŁONECZKA”

    

    

   Zabawy swobodne – co najmniej 1/5 czasu

   Zabawy na świeżym powietrzu - co najmniej 1/5 czasu

   Zajęcia dydaktyczne – najwyżej 1/5 czasu

   Zajęcia według uznania nauczyciela – 2/5 czasu

    

    

   ROZKŁAD DNIA

    

   6.00 – 7.30

   • Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i w małych grupach:

   - rozwijanie umiejętności społecznych dzieci

   - stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie

    

   7.30 – 8.20

   • Zabawy i ćwiczenia poranne:

   - rozwijanie sprawności fizycznej

   - utrwalanie poznanych wierszy, piosenek i zabaw

   - kształtowanie umiejętności manualnych i koordynacji wzrokowo - ruchowej

   - wdrażanie do swobodnych wypowiedzi

   • Wspomaganie rozwoju dziecka z trudnościami w nauce – praca indywidualna

   - wspieranie dzieci w rozwijaniu zdolności intelektualnych

    

   8.20 – 8.30

   • Czynności samoobsługowe – przygotowanie do śniadania

   - kształtowanie nawyków higienicznych

    

   8.30 – 9.00

   • Śniadanie

   - wdrażanie do odpowiedniego zachowania się podczas posiłku

    

   9.00 – 9.30

   • Zajęcia programowe:

   - budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych

   - wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

   - kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

   - troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

   - wspomaganie rozwoju mowy dzieci

   - wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną

   - kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

   - zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

    

   9.30 – 11.15

   • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery:

   - uczestniczenie w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym i na boisku

   - wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

   - rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku

    

   11.15 – 11.30

   • Przygotowanie do obiadu:

   - kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

    

   11.30 – 12.15

   • Obiad:

   - właściwe zachowanie się przy stole podczas posiłków

    

   12.15 – 12.30

   • Czynności samoobsługowe – przygotowanie do odpoczynku:

   - samodzielne ubieranie się i rozbieranie, dbanie o osobiste rzeczy i nie narażanie ich na zgubienie

    

   12.30 – 14.00

   • Relaks:

   – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej i klasycznej

   • Język angielski

    

   14.00 – 14.15

   • Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe

    

   14.30 – 15.00

   • Podwieczorek:

   - wdrażanie do zdrowego odżywiania się

    

   15.00 – 17.00

   • Zajęcia popołudniowe według uznania nauczyciela:

   - uczestniczenie w zajęciach muzyczno - ruchowych

   - kształtowanie orientacji przestrzennej

   - rozwijanie zdolności manualnych

   • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań:

   - wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku

   - próby samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego w przedszkolu

   - wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne

   - rozwijanie zainteresowań dzieci

   • Zajęcia dodatkowe:

   - szachy

   - gimnastyka korekcyjna

   - tańce